Kdo lahko opravlja delo preko k-Študentskega servisa?

Učenci se lahko prvič vključijo v sistem študentskega dela, ko dopolnijo 15 let starosti.

Kot dokazilo statusa se upošteva spričevalo osnovne šole in potrdilo o vpisu v srednjo šolo.

Preko študentskega servisa lahko opravljajo občasna dela dijaki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

    imajo status dijaka v Sloveniji ali tujini in so dopolnili 15 let,

    so v tekočem letu zaključili srednješolsko izobraževanje in so se vpisali na visokošolsko izobraževanje v naslednjem študijskem letu.

Pri opravljanju občasnih in začasnih del preko študentskega servisa so redni in izredni študenti izenačeni, izpolnjevati pa morajo naslednji pogoj:

    imajo status rednega ali izrednega študenta v domovini ali v tujini.

Začasna in občasna dela lahko preko študentskega servisa opravljajo tudi osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

    so mlajše od 26 let,

    imajo status udeleženca izobraževanja odraslih,

    se izobražujejo po javno veljavnih programih osnovnega, poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja,

    niso v delovnem razmerju,

    niso prijavljene pri Zavodu za zaposlovanje kot brezposelne osebe,

    in se ne izobražujejo v skladu s predpisi o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti.

Začasna in občasna dela lahko preko študentskega servisa opravljajo tudi tujci, ki preko mednarodnih programov opravljajo študijske obveznosti v Sloveniji in izpolnjujejo naslednje pogoje:

    imajo odprt bančni račun v Sloveniji,

    so pridobili slovensko davčno številko,

    imajo dokazilo o statusu študenta v Sloveniji.

 

k-Študentski servis

Prežihova ulica 3

SI-2390 Ravne na Koroškem

Telefon: 02 821 77 00

Telefaks: 02 821 77 01

e-mail: ravne(at)koroskiservis.com